تیم ما

کریستوفر آواتار

جان س. عمومی

توسعه دهنده

چند متن سریع به عنوان عنوان کارت ایجاد شده و قسمت عمده محتوای کارت را تشکیل می دهد.

کریستوفر آواتار

مادورای مانی اییر

توسعه دهنده

چند متن سریع به عنوان عنوان کارت ایجاد شده و قسمت عمده محتوای کارت را تشکیل می دهد.

کریستوفر آواتار

ماریا جی برو

توسعه دهنده

چند متن سریع به عنوان عنوان کارت ایجاد شده و قسمت عمده محتوای کارت را تشکیل می دهد.

کریستوفر آواتار

جان عمومی

توسعه دهنده

چند متن سریع به عنوان عنوان کارت ایجاد شده و قسمت عمده محتوای کارت را تشکیل می دهد.

کریستوفر آواتار

مادورایی مانی

توسعه دهنده

چند متن سریع به عنوان عنوان کارت ایجاد شده و قسمت عمده محتوای کارت را تشکیل می دهد.

کریستوفر آواتار

ماریا جی

توسعه دهنده

چند متن سریع به عنوان عنوان کارت ایجاد شده و قسمت عمده محتوای کارت را تشکیل می دهد.